Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Mobile Keycard
โครงงาน - ฉบับที่ 6

ระบบตรวจสอบคีย์การ์ดผ่านกล้องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Symbian

โครงงาน​นี้​เปน​อีก​หนึ่ง​ตัวอยาง​โครงงาน​ประยุกต​ใชงาน​บอรด ControlBLUE-04 เพื่อ​เชื่อม​ตอ​กับ​โทรศัพท​เคลื่อนที่​ระบบ Symbian แลว​ติดตอ​กับ​โมดูล​กลอง​ของ​โทรศัพท
เคลื่อนที่​เพื่อ​นำ​ขอมูล​ภาพ​ที่​ได​มา​ประมวลผล​ภาพ​และ​วิเคราะห​ตำแหนง​เครื่องหมาย​ของ​แผน​รหัส​กุญแจ (Keycard : คีย​การด) ที่​ออกแบบ​ขึ้น​เอง​จาก​การ​กำหนด​ตำแหนง​ของ​รหัส​ดวย​แถบ​สีดำ​และ​ขาว เพื่อให​โปรแกรม​สามารถ​ถอดรหัส​ออกมา​เปน​คาตัว​เลขฐานสอง 4 หลัก​นำไปใช​ใน​การ​ตรวจสอบ​รหัสผาน​หรือ​พาสเวิรด​ที่​กำหนด​ไว​เพื่อ​ใช​ใน​การ​เปดประตู​หรือ
​อุปกรณ​ไฟฟา​อื่นๆ ผาน​การ​ควบคุม​การ​ตัด​ตอหนา​สัมผัส​รีเลย​ของ​บอรด ControlBLUE-04


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 6

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear