Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Analog Thermometer
โครงงาน - ฉบับที่ 11

ใช้งาน i-Stamp2P24 Project Board   ทำโครงงานง่ายๆ วัดอุณหภูมิแล้วแสดงผล  ด้วยเข็มเคลื่อนที่ที่ควบคุมตำแหน่งด้วย เซอร์โวมอเตอร์

ใน TPE#10 ได​แนะนำ​ให​ลองทำ​บอรด​พัฒนา​โครงงาน​ดวย​ไมโคร​คอนโทรลเลอร  i-Stamp2P24 มา​ใน​ฉบับ​นี้​จึง​ขอ​นำเสนอ​ตัวอยาง​โครงงาน​ที่​ทำ​ไมยาก และ​สามารถ​ตอ​ยอด​ได​อีกดวย นี่​คือ​โครงงาน​เครื่อง​วัดอุณหภูมิ​ควบคุม​ดวย​ไมโคร​คอนโทรลเลอร​แสดงผล​ดวย​เข็ม​ชี้
    โครงงาน​เครื่อง​วัดอุณหภูมิ​เปน​อีก​หนึ่ง​โครงงาน​ยอดนิยม​ของ​นัก​เลน​ไมโครฯ มือใหม แต​ที่​เคย​พบเห็น​สวนใหญ​ก็​จะ​แสดงผล​ดวย LED ตัวเลข 7 สวน​บาง โมดูล LCD บาง แต​ที่นี่​คือ TPE เรา​ตอง​นำ​เสนอให​แตกตาง​ไป​จาก​เดิม เพราะ​เครื่อง​วัดอุณหภูมิ​นี้​แสดงผล​ดวย​เข็ม​ชี้​ที่​เคลื่อนที่​ได​ดวย​เซอรโว​มอเตอร  


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 11 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear