Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
CasioBOT
โครงงาน - ฉบับที่ 11

มาลองประยุกต์ใช้งานเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์สร้างเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบโปรแกรมได้  ตัวอย่างไอเดียนอกกรอบของการใช้งานเครื่องคิดเลขที่ไม่ธรรมดา

โครงงานนี้เป็นภาคต่อจากบทความ Casio in control ซึ่งเล่าให้คุณๆ ทราบว่า เราสามารถเครื่องคิดคำนวณทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับงานควบคุมได้ แต่ในบทความนั้นยังไม่ได้มีการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก เป็นแต่เพียงการแนะนำคุณสมบัติของเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์, ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ รวมไปถึงการอธิบายกระบวนการสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ การดาวน์โหลดไฟล์ และตัวอย่างโปรแกรมอย่างง่ายเท่านั้น จะว่าไปแล้วก็มากพอที่จะทำให้      ผู้สนใจสามารถเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเครื่องคิดเลข fx-9860G ตัวเก่งนี้ด้วยตัวเองได้  สิ่งที่อาจดูแล้วยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์คือ ตัวอย่างการใช้งานในควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจะๆ เจ๋งๆ

ไอเดีย​สราง​หุนยนต CasioBot จึง​เกิดขึ้น โดย​โครงงาน​นี้​แสดงให​เห็น​ถึง​การ​ใชงาน​พอรต​อนุกรม​ของ​เครื่องคิดเลข​ไฮเทค​ตัว​นี้​เปนหลัก เนื่องจาก​พอรต​อนุกรม​ของ​เครื่อง​คำนวณ fx-9860G ถือไดวา​เปนพอรต​อินพุต​เอาตพุต​หลัก สวน​ลูกเลน​หรือ​ฟง​กชั่น​อื่นๆ จำพวก​การ​วาด​กราฟ​หรือ​รูป​อะไร​ทำนอง​นี้ เปน​เพียง​ลูกเลน​เพื่อให​ตื่นตา​ตื่น​ใจ  ซึ่ง​คุณๆ สามารถ​เขียน​เพื่อ​เติมเต็ม​ได​เอง​ตาม​จินตนาการ แต​ที่จะ​มา​เลา​กัน​ตอไปนี้​คือ การ​ใช​ประโยชน​จาก​พอรต​อนุกรม​ของ​เครื่อง​คำนวณ fx-9860G มา​ติดตอ กับ​อุปกรณ​ภายนอก​เพื่อ​สราง​หุนยนต​อัตโนมัติ​แบบ โปรแกรม​ได​ครับ


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 11 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear