Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Handy Game
โครงงาน - ฉบับที่ 13

เกมพลังฝ่ามือที่ใช้ฝึกสมาธิ โดนเป็นร้อง หนึ่งในโครงงานตั้งต้นสำหรับมือใหม่ (ในยุคเริ่มต้น) ที่อยากลองสร้างของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

โครงงาน​ของเลน​อิเล็กทรอนิกส​ที่​มี​ชื่อเสียง​และ​ไดรับ​ความ​นิยม​สูง​เมื่อ 30 ป​ที่แลว​ตอง​มีชื่อ​ของ Handy Game อยู​ดวย​อยาง​แนนอน

มัน​เปน​เกม​ที่​ไมมี​กติกา​อะไร​ซับซอน มี​ลวด​ที่​ดัด​โคง​เปน​เสนทาง และ​หวง​ที่​คน​เลน​ตอง​พยายาม​บังคับ​ให​ไป​ตาม​เสนทาง โดย​ไม​สัมผัส หาก​พลาดไป​โดน ก็​จะ​มีเสียง​แจง​เตือน ตอมา​มี​การ​พัฒนา​ให​มี​ขนาดที่​ใหญโต รวมถึง​พัฒนา​เสนทาง​อุปสรรค​ให​ดู​มี​ความ​ซับซอน​ขึ้น โดยเฉพาะ​อยางยิ่ง​ใน​ญี่ปุน ถึงกับ​นำไปใช​ใน​เกมโชว​ชิง​เงิน​ลาน​กัน​เลย​ทีเดียว
    สำหรับ​เวอรชัน​ที่​นำมา​ชวน​คุณๆ สรางๆ กัน​เปน​เวอรชัน​สุด​คลาสสิก ทำ​เอง​ได​ไมยาก และ​เลน​กัน​ได​สนุกสนาน​ทั้ง​ครอบครัว ใน​บาง​โรงเรียน​นำไปใช​เปน​ของเลน​ฝก​สมาธิ​ของ​เด็กๆ ใน​หองเรียน สำหรับ​นัก​สราง​โครงงาน​อิเล็กทรอนิกส​มือใหม​ใน พ.ศ นี้ นี่​คือโครงงาน​ของเลน​อิเล็กทรอนิกส​ที่​นา​ลอง​สราง ฝก​ทักษะ​ได​ทุก​ดาน​ทั้ง​การ​บัดกรี งาน​ฝมือ และ​แนนอน​ได​ฝก​สมาธิ​เมื่อ​สราง​เสร็จ​แลวดวย


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 13 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear