Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มหัศจรรย์ฮาร์ดดิสก์
โครงงาน - ฉบับที่ 16

มหัศจรรย์ฮาร์ดดิสก์

 เมื่อสิ่งประดิษฐ์หมดอายุขัย ตกรุ่น ล้าสมัย แต่ด้วยความรู้ที่มีอย่างกระจ่างแจ้ง จานแม่เหล็กโบราณที่ดูไร้ค่ากลับมีคุณค่าขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์

​เห็น​ชื่อเรื่อง​อยา​เพิ่ง​เขา​ใจ​วา​เปน ​ฮารด​ดิสก​มหัศจรรย ​เพราะ​มัน​คนละ​เรื่อง​เดียว​กัน ​ฮารด​ดิสก​ใน​เรื่อง​นี้​เปน​ฮารด​ดิสก​ธรรมดา ​แถม​ยัง​เฉพาะ​เจาะจง ​กับ​ฮารด​ดิสก​เกาๆ​ ​ที่​มี​ความ​จุ​ต่ำๆ​ ​เทา​นั้น ​

ผูคน​สมัย​ใหม​อาจ​นึก​หนาตา​ไม​ออก ​และ​อาจ​ไมเคย​รู​มา​กอน​เลย​วา ​ฮารด​ดิสก​สมัยกอน​มัน​ขนาด​ใหญ​กวา​กล่องข้าว​เสีย​อีก ​เอาละ ​มา​เขาเรื่อง​กัน​วา ​เจา​ฮารด​ดิสก​โบราณ​ขนาด​ใหญ ​ความ​จุ​ต่ำ ​มัน​มี​เรื่อง​ให​นา​มหัศจรรย​อยางไร​มา​ติดตาม​กัน

​รูจัก​กับ​ฮารด​ดิสก

​​ฮารด​ดิสก ​(​H​a​r​d​d​i​s​k​)​ ​เปน​อุปกรณ​ที่​สำคัญ​ของ​เครื่อง​คอมพิวเตอร​มีหนา​ที่​เก็บขอมูล หลังจาก​การ​ทำงาน ​ไฟล​ตางๆ​ ​จะ​ถูก​บันทึก​ไว​ใน​ฮารด​ดิสก ​ถา​หาก​ฮารด​ดิสก​มี​ความ​จุ​มาก ​ก็​ยิ่ง​สามารถ​บันทึก​ขอมูล​ลง​ได​มากๆ​ 

​อีก​ทั้ง​ยัง​เปนพื้น​ที่​สำหรับ​ติดตั้ง​ระบบ​ปฏิบัติ​การ​ เพื่อ​ใช​เรียกโปร​แกรม​ตางๆ​ ​บน​เครื่อง​คอมพิวเตอร​ให​ทำงาน​ได ​ดัง​นั้น​หนา​ที่​หลัก​ของ​ฮารด​ดิสก​คือ ​เปน​แหลง​เก็บขอมูล​สำรอง​ของ​คอมพิวเตอร ​และ​เปนการ​เก็บ​บันทึก​ขอมูล​ไว​อยาง​ถาวร แม​ใน​สภาวะ​ที่​ไมมี​การ​จา​ยกระ​แส​ไฟฟา ​ขอมูล​สำคัญ​จะ​ไม​สูญ​หายไป เมื่อ​เปด​เครื่อง​ขึ้น​มา​ใหม​ก็​สามารถ​ดึง​ขอมูล​ที่​อยู​ใน​ฮารด​ดิสก​มา​ใชได​ตอไป ​

​​ฮารด​ดิสก​ที่​เรา​ทั้งหลาย​รูจัก​กัน​ดี​นั้น ​ภาย​ใน​บรรจุ​ไว​ดวย​กลไกที่ซับซอน​มาก ​ถา​ใน​สวน​ของ​อิเล็กทรอนิกส​มี​ซีพียู​เปน​อุปกรณ​ที่​ซับซอนที่สุดแต​ใน​สวน​ของ​กล​ไกล​ที่​ซับซอน​ที่สุด​ใน​คอมพิวเตอร ​ก็​นา​จะ​เปน​เจาตัว​ฮารด​ดิสก​นี่เอง


สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 16

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear