Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Tagtool
โครงงาน - ฉบับที่ 16

เล่นกับระบบ Visual Motion Graphic ที่คุณสร้างเองได้ 

หลังจากที่​หลาย​โครงงาน​กอนหนา​นี้​ผม​เนน​เรื่อง​ดนตรี​ซะแยะ เพราะ​เปน Creative Electronic ที่​ผม​สนใจ​เอา​มากๆ พอ​ทำ​ไป​เยอะ​เขา เริ่ม​นึกถึง​งาน​ดาน Visual Motion ขึ้น​มา เพราะ​มี​แต​เสียง​ไมมี​ภาพ​มัน​ก็​เหมือน​กิน​มามา​ไมใส​เครื่องปรุง ยิ่ง​เดี๋ยวนี้​เวลา​ที่​เรา​ดู​คอนเสิรต สิ่ง​ที่​ขาดไมได​นอกจาก​หางเครื่อง (เฉิ่มชิบ​เปง) แลว ก็​ยังมี​งาน Visual motion ที่​ฉาย​เปน​ภาพประกอบ​อยู​ดานหลัง 
หลายครั้ง​เห็น​คน​ทำ​ภาพ​เคลื่อนไหว​ประกอบ​ฉาก แลวก็​รูสึก​กระอักกระอวน เพราะ​บางที​พี่​แก เอา​มาจาก Winamp มั่ง Media player มั่ง สงสัย​จะ​เตรียม​คลิป​ไมทัน​หรือไมก็​มี​คลิป​มาก​จน​เลือก​ไม​ถูก  ก็​เลน​มัน​แบบ​เบสิก​ซะ​เลย
ฉบับ​นี้​ผม​เลย​ขอ​นำเสนอโปร​เจ็กต​ลือ​ลั่น​สนั่น​ทุง​ที่​ชื่อวา Tagtool ซึ่ง​เปน​เครื่องมือ​ที่​เกี่ยวของ​กับ​การ​แสดง​ภาพ​เคลื่อนไหว​ดานหลัง​เวที​หรือ​​ที่สาธารณะ​ทั่วไป โครงงาน​นี้​เปน​ไอเดีย​ของ OMA International ที่​ตองการ​เขาถึง​องคความรู​และ​แบงปน โดย​แจกจาย​ให​เปน Open source เพื่อ​เปน​ประโยชน​แก​ผู​ที่ทำงาน​ศิลปะ​ใน​วงกวาง
ไอเดีย​ของ​เจา Tagtool นี้​อาจ​เรียก​ได​วา​เปนงาน visual ใน​การ​สรางสรรค​อะนิเมชั่น​ผาน​ปุม​บังคับ​เกม ระบบ​ที่​ใช​ควบคุม​นั้น​จะ​ทำงาน​รวมกัน​กับศิลปน​วาด​ภาพประกอบ​และ​ผู​ที่​เปน​อะนิเมเตอร ซึ่ง​เปน​คน​บังคับ​วัตถุ​ตางๆ​ที่​ศิลปน​ได​วาด​ขึ้น​ให​เคลื่อนไหว​ได​ผาน​เกม​แพด (gamepad) ผูพัฒนา​สามารถ​สรางงาน​ที่​มี​รายละเอียด​ซับซอน​หรือ​เรียบงาย ทั้ง​ยัง​ทำได​ตั้งแต​เด็ก​ยัน​ผูใหญ ขึ้นอยู​กับ​ความคิด​สรางสรรค​และ​ไอเดีย​ของ​แตละคน
ปกติ​แลว​ใน​การ​ใชงาน Tagtool นี้​ตอง​มี​อยาง​นอย​สอง​คน คน​หนึ่ง​เปน​ผู​วาดภาพ​โดย​ใช tagtool control ใน​การ​ปรับ​แตง​สี เฉด และ​แสง​เงา​ตางๆ ผาน 5 ​เฟเดอร (fader) และ 1 ปุม​กด สวน​อีก​คน​หนึ่ง​เปน​ผูควบคุม​การ​เคลื่อนไหว​ของ​ภาพ​ผาน​เกม​แพด
อุปกรณ​ใน​การ​สรางงาน​นี้​มี​ไม​กี่​ชิ้น และ​ไมซับซอน นอกจาก​การ​ตั้งคา​พารามิเตอร​ตัวหลักๆ ที่​จำเปน​อยางยิ่ง​และ​ตอง​มี​คือ กราฟก​แท็บเล็ต (graphic tablet) ซึ่ง​ตอง​เปนของ​ยี่หอ Wacom เทานั้น เพราะ​มัน​ตอง​ใช​ไดรเวอร Wintab จึง​จะ​ใชงาน​ได นอกจากนี้​ยัง​ตอง​มี​จอย​เกม​ที่​มี​ปุมอะ​นา​ลอก​คอนโทรล และ​คอมพิวเตอร​ที่​ติดตั้ง​ซอฟตแวร​ที่​ชื่อ Nodekit หา​ดาวนโหลด​ได​จาก tagtools site ทั้งนี้​เวลา​แสดงผล​ตอง​ขยาย​หนาจอ​ผาน​เครื่องโปร​เจ็ก​เตอร​จะ​ได แจมๆ ไม​ตอง​พลาม​มากมาย กำ​ตังค​ไป​หา​ซื้อ​อุปกรณ​แลว​เริ่ม​ประกอบ​กัน​เลย​
ดีกวา

สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 16

สั่งซื้อออนไลน์


 

 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear