Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
RelayRover
โครงงาน - ฉบับที่ 17
รถหุ่นยนต์บังคับมือควบคุมด้วยรีเลย์
พื้นฐานของหุ่นยนต์ส่วนหนึ่งก็คือส่วนของกลไกและการควบคุมบังคับมอเตอร์ โครงงานนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นของการควบคุมและบังคับมอเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น
โครงงานนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการสร้างกลไกเคลื่อนไหวแบบบังคับมืออย่างง่าย และที่ง่ายที่สุดคือ การสร้างรถหรือกลไกเคลื่อนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบล้อ อุปกรณ์ที่เลือกใช้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อให้เข้าใจต่อการทำงานของวงจรได้ง่าย โดยโครงงานนี้ต่อยอด
มาจากบทความเรื่องการใช้รีเลย์ขับมอเตอร์ไฟตรงอย่างง่ายซึ่งตีพิมพ์ใน TPE ฉบับเดียวกันนี้ 
แนวคิด
เราจะมาสร้างรถบังคับมือกัน ดังนั้นจะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ ส่วนของวงจรสวิตช์และวงจรรีเลย์ขับมอเตอร์ กับอีกส่วนคือ โครงรถที่มีการติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟตรงพร้อมเฟืองขับ, ล้อ และยาง การบังคับจะมาจากการกดสวิตช์ที่ต่อเข้ากับวงจรรีเลย์ด้วยสายไฟ รีเลย์จะทำงานตามการกดสวิตช์ทำให้มอเตอร์ถูกขับ ส่งผลให้รถบังคับมือของเราเกิดการเคลื่อนที่ตามต้องการ  

สนุกกับการสร้างโครงงานนี้ได้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 17 

สั่งซื้อออนไลน์


 

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear