Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ประกาศรายชื่อสมาชิก Proto Member ผู้โชคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชาสัมพันธ์ - ข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 09:09 น.
ได้แล้วครับรายชื่อสมาชิกประเภท Proto-Member (บุคคลทั่วไป) ผู้โชคดีได้รับของรางวัลจับกันทุก 3 ฉบับ สำหรับผู้โชคดีครั้งนี้ได้แก่
รางวัลที่ 1. USB Mobile Power จำนวน 1 เครื่อง
สมาชิกผู้โชคดีคือ
สมาชิกเลขที่ M09132    คุณสืบสอง ขันธทัต จังหวัดระยอง

สำหรับ USB Mobile Power เปน​ผลิตภัณฑ​จาก​บริษัท จีพี แบตเตอรี่ โดย​ใน​ชุด​นี้​มาพรอมกับ​อุปกรณ​ตอไปนี้
• ​ตัว​เสียบ​ที่​จุด​บุหรี่​ใน​รถยนต​สำหรับ​ชารจ​แบตเตอรี่​สำรอง​ไฟ​ไว​ใน ขณะ​ขับ​รถยนต
• ตัว​เครื่อง​ชารจ​ที่รองรับ​แบตเตอรี่​ขนาด AA 2 กอน
• แบตเตอรี่ GP Recyko ขนาด AA 2050mAh 2 กอน
ที่​นาสนใจ​ก็​คือ​เมื่อ​ตองการ​ชารจ​แบตเตอรี่​สามารถ​เสียบ​ชารจ​กับ​พอรต USB จาก​เครื่อง​คอมพิวเตอร​ได​โดย​ตรง และ​เมื่อ​ชารจ​เต็ม​สามารถ​นำไป​ใชกับ Gadget ที่​ตองการ​ไฟ​จาก​พอรต USB ได​ทันที โดย​ที่​ตัว​เครื่อง​ชารจ​มี​ชอง​สำหรับ​เสียบ​สาย USB ขนาด​มาตรฐาน​ไว​ให​ดวย และ​มี​สวิตช​กด DC OUT เมื่อ​ตอง​การนำ​ไฟ​ออกไป​ใชงาน 
รางวัลที่ 2. หนังสือคู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ 5 เล่ม
หนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าเป็นคัมภีร์คู่กายของนักอิเล็กทรอนิกส์ก็ว่าได้ โดยเนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐาน, สูตรคำนวณทางไฟฟ้า, พื้นฐานดิจิตอลและอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและใช้อ้างอิงในการศึกษา
ผู้เขียนและเรียบเรียงคือคุณชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล (บรรณาธิการบริหาร TPE Magazine) ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นตำราทางอิเล็กทรอนิกส์อีกเล่มที่ได้รับการยอมรับจากคนใจวงการจนต้องพิมพ์ซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สมาชิกผู้โชคดีได้แก่
M09009     คุณประจิณ พลังสันติกุล     กรุงเทพฯ
M09194    คุณจารึก ขจรเจริญศักดิ์      จ.ปทุมธานี
M09143    คุณวันไชย ชัยสมัคร        จ.บุรีรัมย์
M09116    คุณพลรัตน์ กุลพรศิริกุล    กรุงเทพฯ
M09015    คุณสุวิทย์ ศรีสุข         กรุงเทพฯ

อยากลุ้นของรางวัลดีๆ พร้อมรับส่วนลด 15% ในการสั่งซื้อสินค้ากับ INEX รีบสมัครสมาชิก The Prototype Electronics Magazine ประเภท Proto Member ราย 12 ฉบับ กับเราตั้งแต่วันนี้

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear