Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
การบรรยาย-อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Rapid Prototyping และ Hardware in the Loop Testing ด้วย Matlab/Simulink และ FiO Boards”
ประชาสัมพันธ์ - ข่าว
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 12:41 น.

โรงเรียนนายเรือขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิก

ในหัวข้อ “Rapid Prototyping และ Hardware in the Loop Testing ด้วย Matlab/Simulink และ FiO Boards”

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การบรรยายในภาพรวม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ


เนื้อหาการบรรยายในภาพรวม วัน-เวลา พฤ. 21 ก.ค. 54 ระหว่าง 13.00 – 16.00 จำนวน ไม่เกิน 100 คน

ค่าใช้จ่าย ไม่มี

สถานที่ ห้องบรรยายชั้น 5 อาคารเรียน 6 โรงเรียนนายเรือ

เนื้อหา - แนะนำ Matlab/Simulink, เทคนิค Rapid Prototyping และ FiO Boards - แสดงตัวอย่างการออกแบบและทดสอบ Hardware in the Loop Test กรณีศึกษา ระบบเปิดปิดไฟ และ Fault-Tolerance Fuel Rate Controller


เนื้อหาการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) วัน-เวลา จ. 25 ก.ค. 54 หรือ พฤ. 28 ก.ค. 54 หรือ ส. 30 ก.ค. 54 0900 – 1600 จำนวน 10 คนต่อวัน

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาทต่อคน ต้องชำระล่วงหน้า (รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด)

สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียน 6 โรงเรียนนายเรือ

เนื้อหา การออกแบบและทดสอบ Hardware in the Loop Test - ระบบเปิดปิดไฟ - ระบบเซ็นเซอร์วัดมุมเอียงด้วย Unscented Kalman Filter

 

สำรองที่นั่ง ผ่านทางเว็ปไซด์ http://www.fioboard.com/training/reservation ภายใน 18 ก.ค. 54

(สำหรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินและได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear