Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Bluetooth มหากาพย​เทคโนโลยี​ไรสาย
บทความ - ฉบับที่ 6
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2009 เวลา 18:28 น.

 เรื่องเลา​ทาง​เทคโนโลยี​ที่​บอก​ถึง​เทคโนโลยี​ฟน​ฟา ที่สุด​แสน​จะ​ใกล​ตัว​คุณ มา​รูกัน​วา​ที่มา​ที่​ไป​ของ​เทคโนโลยี​สื่อสาร​ไร​สายตัว​นี้​เปน​อยางไร

กำเนิด​เกิด​กอ ​ชื่อ​บลูทูธ​นี้​ได​แต​ใด​มา

​    ​บลูทูธ ​(​b​l​u​e​t​o​o​t​h​)​ ​เปน​ชื่อ​ของ​เทคโนโลยี​สื่อสาร​ขอมูล​ไรสาย​แบบ​หนึ่ง​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​สูง ​ผู​เริ่มตน​พัฒนา​ระบบ​นี้​เปนราย​แรกๆ​ ​คือ ​อีริค​สัน ​โมบาย ​คอม​มูนิ​เค​ชั่น ​แหง​สวีเดน​ใน​ป ​ค.​ศ.​ ​1​9​9​4​ ​ชื่อ​ของ​ระบบ​สื่อสาร​นี้​ได​มาจาก​พระนาม​ของ​กษัตริย​เดนมารก ​ ​H​a​r​a​l​d​ ​B​l​u​e​t​o​o​t​h​ ​ที่ ​1​ ​ซึ่ง​เถลิง​ราชสมบัติ​ใน​ชวง​ป ​ค.​ศ.​ ​9​4​0​ ​ถึง ​9​8​1​ ​อันเปน​ยุคสมัย​ที่​ไวกิ้ง​ครอง​ความ​เปน​ใหญ​เหนือ​ดิน​แดน​เดนมารก​และ​นอรเวย ​พระองค​ทรง​มี​พระ​ราชประสงค​รวม​อาณาจักร​ให​เปน​หนึ่งเดียว ​ดัง​นั้น​เพื่อ​เปนการ​รำลึก​ถึง​พระองค​ ทาง​อีริค​สัน​จึง​ตั้งชื่อ​ระบบ​นี้​เพราะ​ตองการ​ให​ระบบ​สื่อสาร​ไรสาย​บลูทูธ​แพรหลาย​และ​เปน​หนึ่งเดียว​กัน​ทั่วโลก
 


 อ่านบทความนี้แบบเต็มๆ ได้ใน The Prototype Electronics Magazine ฉบับที่ 6

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:19 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear