Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่าน พอร์ต USB ด้วยบอร์ด UCON-UART
บทความ - ฉบับที่ 7
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 16:00 น.

ก่อนหน้านี้การอินเตอร์เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกทำได้ง่ายๆ ผ่านพอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตขนาน แต่เมื่อพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนานถูกตัดสิทธิ์ ไม่มีให้ใช้งานเหลือเพียงพอร์ต USB ซึ่งเข้าถึงได้ยาก บอร์ด UCON-UART จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยแปลงกายตัวเองให้เป็นพอร์ตอนุกรม มาดูกันว่าการเขียนโปรแกรมควบคุมจะง่ายเหมือนกับพอร์ตอนุกรมหรือไม่

บอร์ด UCON-UART
    บอร์ด UCON-UART เป็นบอร์ดแปลงพอร์ต USB ให้เป็นพอร์ตอนุกรมหรือ COM PORT โดยหัวใจหลักคือชิปเบอร์ FT232RL  ของบริษัท FTDI สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อได้ 2 รูปแบบคือ VCP (Visual Com Port) ที่จำลองการทำงานของพอร์ตอนุกรมสมบูรณ์แบบมีขาสัญญาณออกมาให้ใช้งานครบทั้ง 9 เส้น และแบบ D2xx ที่กำหนดขาพอร์ตให้เป็นอินพุตเอาต์พุตได้อย่างอิสระ ในบทความตอนนี้จะใช้งานในรูปแบบของ VCP ก่อน โดยรูปร่างของบอร์ด UCON-UART และขาต่อใช้งานต่างๆ ในโหมด VCP แสดงในรูปที่ 1

ขาสัญญาณของพอร์ตอนุกรม
    กอน​จะ​ใชงาน​บอรด UCON-UART จะ​ตอง​รูจัก​หนาที่​ของ​ขา​ตางๆ ของ​พอรต​อนุกรม​กัน​กอน โดย​ขา​สัญญาณ​ของ​พอรต​อนุกรม 9 ขา​แบง​เปน​ขา​อินพุต 5 ขา ขา​เอาตพุต 3 ขา อีก 1 ขา​เปน​กราวด ดัง​แสดง​รายละเอียด​ใน​ตาราง​ที่ 1 ซึ่ง​ขา​เหลานี้​ในอดีต​ถูก​ออกแบบ​มา​เพื่อ​เชื่อม​ตอ​กับ​โมเด็ม การ​ใชงาน​ปกติ​จะ​ใช​ขา TxD ใน​การ​สง​ขอมูล และ​ขา RxD ใน​การ​รับ​ขอมูล สวน​ขา​อื่นๆ ทำหนาที่​เปน​ขา​ตรวจสอบ​การ​สื่อสาร​ขอมูล​หรือ​ที่​เรียกวา​แฮนด​เซ็ก และ​เมื่อ​จำแนก​ขา​สัญญาณ​ออก​เปน​สอง​ประเภท​คือ ขา​อินพุต​และ​ขา​เอาตพุต เรา​สามารถ​เขียน​โปรแกรม​เพื่อ​ควบคุม​ขา​เหลานี้​ได​อยาง​อิสระ โดย​โปรแกรม​ที่​ใช​เขียน​ทดสอบ​ก็​คือ Visual Basic Express 2008 ซึ่ง​เคย​แนะนำ​การ​ใช​งาน​ไป​แลว​ใน​TPE ฉบับ​ที่ 2
 


สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:24 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear