Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ประวัติของหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์
บทความ - ฉบับที่ 8
วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2010 เวลา 16:11 น.

ยอนอดีต​ไป​กับ​ตำนาน​เรื่องเลา​ของ​หุนยนต​คลาย​มนุษยทุกอยาง​ลวน​มี​ที่มา ​รวม​ยอน​เวลา​เพื่อ​กลับ​ไป​ยัง​จุด​เริ่มตน​แหง​พัฒนาการ​ของ​หุนยนต​ฮิว​มานอยด

ฮิว​มา​นอยด (Humanoid) คือ​หุนยนต​ประเภท​หนึ่ง​ที่​มี​พื้นฐาน​สรีระ​เหมือน​รางกาย​มนุษย​และ​สามารถ​เดิน​ได​ดวย​ขา 2 ขา กอน​จะ​กลาว​ถึง​หุนยนต​ฮิว​มา​นอยด​ใน​ยุค​ปจจุบัน ขอ​เลา​ยอนไป​ถึง​ตน​กำเนิด​ของ​หุนยนต​กอน ​เพื่อให​เขาใจ​พื้นฐาน​ความ​เปนมา​มากขึ้น


 ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 8 

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:28 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear