Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ปฐมบทที่ควรรู้ของ RS-485 บัสสื่อสารข้อมูลระยะไกล
บทความ - ฉบับที่ 9
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2010 เวลา 14:06 น.

มา​รูจัก​กับ​บัส​สื่อสาร​ขอมูล​อนุกรม​ที่​เชื่อ​วา  ผู​ที่​สนใจ  ใน​เทคโนโลยี​อิเล็กทรอนิกส​และ​ระบบ​สื่อสาร​ขอมูล​คง​ไดยิน​ได​ฟง​ชื่อ​มา​นาน นี่​คือ​เรื่องราวที่​ควร​ทราบ เบื้องตน​ของ​ระบบ​บัส​ที่​ลือนาม​นี้

สำหรับ​นองๆ นักศึกษา และ​บรรดา​นัก​พัฒนา​ระบบ​ควบคุม​มือใหม​ที่​กำลัง​สนใจ​การ​สื่อสาร​ขอมูล​ระยะไกล​แบบ​ใช​สาย​คง​คุน​ชื่อ​กับ​ระบบ​บัส​ที่​ชื่อวา RS-485 ระบบ​บัส​นี้​มี​การ​นำมา​ใชงาน​อยาง​ตอ​เนื่อง​และ​ยาวนาน​นับ​สิบ​ป​แลว หาก​แต​เรื่องราว​ของ​มัน​อาจ​ไดรับ​การ​เผยแพร​ใน​วงจำกัด​อยู​เฉพาะ​กับ​แวดวง​อุตสาหกรรม
    คง​ยัง​ไม​สาย​ไป​หาก TPE จะ​นำ​คุณๆ ผูอาน​มา​รูจัก​กับ​ระบบ​บัส​นี้ เพื่อ​อยาง​นอย​คน​รุนใหม​ที่​กำลัง​เริ่มตน​ศึกษา​และ​หาความรู​เกี่ยวกับ​เทคโนโลยี​ของ​ระบบ​บัส​นี้​จะ​ได​มี​จุด​เริ่มตน​ที่จะ​ไป​ตอ​ได

RS-485 คือ​อะไร
    RS-485 คือ​ชื่อ​ของ​มาตรฐาน​การ​ถายทอด​สัญญาณ​ที่​ใช​สาย​สัญญาณ 2 เสน​ไดรับ​การ​กำหนด​ตาม​เอกสาร TIA/EIA-485 ซึ่ง​ตรง​กับ​มาตรฐาน ISO/IEC 8482.1993 บัส RS-485 เปนระบบ​บัส​ที่​พัฒนา​ตอ​มาจาก RS-422 และ RS-232 การ​สื่อสาร​ขอมูล​อนุกรม​ที่​นับเปน​ปฐม​บท​จริงๆ คือ RS-232 ซึ่ง​จะ​ใช​สาย​สัญญาณ​หลักๆ 2 เสน​คือ สายสง​ขอมูล​อนุกรม (TxD) และ​สาย​รับ​ขอมูล​อนุกรม (RxD) รวมกับ​สาย​กราวด และ​หาก​ตองการ​ตรวจสอบ​การ​รับ​สง​กัน​ชนิด​เต็ม​รูปแบบ​ก็​สามารถ​ใช​สาย​สัญญาณ​ที่​เกี่ยวของ​กับ​การ​แฮนด​เช็ก​เขามา​รวมดวย ทำให​ระบบ​มี​ความ​ซับซอน​ขึ้น และ​ใช​สาย​สัญญาณ​มากขึ้น
 


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 9 

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:38 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear