Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มัลติคอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์
บทความ - ฉบับที่10
วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:35 น.

นวัตกรรมใหมของไมโครคอนโทรลเลอร 32 บิต
ที่มีคอรซีพียูมากถึง 8 คอร เรื่องราวใหมของระบบสมองกลฝงตัวยุคใหมที่ควรตามติดเปนอยางยิ่ง

Pr​o​p​e​l​l​e​r​ ​หรือ ​โพร​เพล​เลอร ​คือ​ชื่อ​ของ​ไมโคร​คอนโทรลเลอร ​3​2​ ​บิต​จาก ​P​a​r​a​l​l​a​x​ ​(​w​w​w​.​p​a​r​a​l​l​a​x​.​c​o​m​)​ ​ที่​มี​สถาปตยกรรม​ที่​พิเศษ​คือ ​มี​ซีพียูภาย​ใน ​8​ ​ตัว​หรือ ​8​ ​ค็อก ​(​c​o​g​)​ ​ที่​สามารถ​ทำงาน​แยกจาก​กัน​อยาง​อิสระ​หรือ​รวม​กัน​ทำงาน​ก็ได ​นับเปน​แนวคิด​ใหม​ที่​รวมสมัย ​และ​นับ​เปนการ​ปฏิวัติ​วงการ​ไมโคร​คอนโทรลเลอร ​3​2​ ​บิต​ครั้ง​สำคัญ ​
​    ​การ​พัฒนาโปร​แกรม​สำหรับ​โพร​เพล​เลอร​ทำได​ดวยโปร​แกรม​ภาษา​ใหม​ที่​เรียกวา ​สปน ​(​s​p​i​n​)​ ​และ​ภาษา​แอสเซมบลี ​โดย​ภาษา​สปน​นั้น​เปน​ภาษาสูง​ที่​มี​การ​ทำงาน​แบบ​ออบเจ็กต ​(​h​i​g​h​-​l​e​v​e​l​ ​o​b​j​e​c​t​-​b​a​s​e​d​ ​l​a​n​g​u​a​g​e​)​ ​ลาสุด​ก็​มี​ผูพัฒนา ​C​ ​คอมไพเลอร​สำหรับ​โพร​เพล​เลอร​ออกมา​รองรับ​แลว​จาก  I​m​a​g​e​C​r​a​f​t​ (​w​w​w​.​i​m​a​g​e​c​r​a​f​t​.​c​o​m​)​
 


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 10 

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:52 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear