Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
CAN : บัสเชื่อมต่อโครงข่ายควบคุม
บทความ - ฉบับที่ 11
วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2010 เวลา 14:02 น.

ตอนจบ - สถาปัตยกรรม, มาตรฐาน และไอซีบัส CAN ทรานซีฟเวอร์

จาก​ตอนที่ 1 ที่​เล่า​ถึง​คุณสมบัติ​ทาง​เทคนิค​ที่​ควร​รู้จัก​ใน​เบื้องต้น​ของ​บัส CAN ​ใน​ลำดับต่อไป​จะ​มา​ว่า​กัน​ถึง​สถาปัตยกรรม​และ​มาตรฐาน​ของ บัส CAN ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​ควร​ทราบ​ก่อน​ที่จะ​ใช้งาน​บัส​สื่อสาร​ข้อมูล​อัจฉริยะ​นี้ จากนั้น​จะ​เป็นเรื่อง​ของ​อุปกรณ์ทาง​ฮาร์ดแวร์​ที่​เป็น​หัวใจ​ของ​การ​เชื่อม​ต่อ​อุปกรณ์จริง​เข้ากับ​ระบบ​บัส CAN นั่น​คือ ไอซี​บัส CAN ​ทราน​ซี​ฟเวอร์ (CAN bus transceiver) 

สถาปัตยกรรม​ของ​อุปกรณ์บัส CAN
    อุปกรณ์ที่​นำมา​เชื่อม​ต่อ​กับ​บัส CAN จะ​ต้อง​มี​สถาปัตยกรรม​ที่​เข้ากัน​ได้​ตาม​มาตรฐาน ISO11898 ซึ่ง​ว่าด้วย​การ​ถ่ายทอด​ข้อมูล​ระหว่าง​อุปกรณ์​ใน​ระบบ​โครงข่าย​ที่​สอดคล้อง​ตาม​โมเดล OSI (Open System Interconnection) ดัง​แสดง​ใน​รูป​ที่ 1 โดย​อุปกรณ์​ระบบ​บัส CAN จะ​ต้อง​ทำงาน​ให้สอดคล้องกับ​ชั้น​การ​ทำงาน​ชั้น​ล่างสุด​ของ​โมดูล OSI นั่น​คือชั้น​ที่ 2 ชั้น​เชื่อมโยง​ข้อมูล (Data link later - L2) เป็น​ชั้น​การ​ทำงาน​ของ​การ​แก้​ไขความ​ผิด​พลาด​ทั้งหมด​ที่​อาจ​เกิดขึ้น​ระหว่าง​จุด​เชื่อม​ต่อ​ต่างๆ ของ​ระบบ และ​ชั้น​ที่ 1 ชั้น​กายภาพ (Physical layer -L1) เป็น​ชั้น​การ​ทำงาน​เพื่อ​กำหนด​โหมด​หรือ​ลักษณะ​การ​ถ่ายทอด​ข้อมูล​ระหว่าง​โครงข่าย​ที่​เฉพาะ​เจาะจง
    เมื่อ​นำมาใช้​พัฒนา​เป็น​อุปกรณ์​บัส CAN ชั้น​เชื่อมโยง​ข้อมูล​จึง​ได้รับ​การ​กำหนด​หน้าที่​ใหม่ โดย​เป็น​ชั้น​การ​ทำงาน​ที่​จัดการ​เกี่ยวกับ​โปรโตคอล​ที่​ใช้ใน​การ​สื่อสาร​ข้อมูล ทั้ง​ยัง​รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​ความ​ผิด​พลาด​ใน​การ​สื่อสาร​ข้อมูล​บน​บัส CAN ด้วยส่วน​ชั้น​กายภาพ​จะ​จัดการ​เกี่ยวกับ​ฮาร์ดแวร์​ทั้งหมด ซึ่ง​ครอบคลุม​ถึง​ลักษณะ​สมบัติ​ของ​สัญญาณ​ไฟฟ้า​บน​บัสอัน​ประกอบด้วย ระดับ​สัญญาณ​และ​จังหวะ​เวลา ใน​รูป​ที่ 2 แสดง​สถาปัตยกรรม​ของ​อุปกรณ์​บัส CAN ภายใต้​มาตรฐาน ISO11898


ติดตามอ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 11 

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 11:56 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear