Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
RoHS ข้อกำหนดของ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อ สิ่งแวดล้อม
บทความ - ฉบับที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 17:03 น.
เวลา​เลือก​ดู​สินคา​อิเล็กทรอนิกสหรือ​ในDatasheetของ​อุปกรณ​อิเล็กทรอนิกส​ตางๆคงจะ​เคย​เห็น​สัญลักษณ​วงกลมที่​มี​ตัวอักษร“Pb”แลว​คาด​ดวย​เสน​เฉียงหรือ​มี​เขียน​คำ​วา“RoHSCompliant”หรือ​จะ​เขียน​วา“Pb-Free”หรือ“Green”นั่น​หมายความวา​อุปกรณ​เหลานั้น​ผาน​ตาม​ขอกำหนด​ที่​เรียกวา“RoHS”
แลวROHSคือ​อะไรมัน​มี​ความ​สำคัญ​อยางไร​ตอ​การ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ​ไฟฟา​และ​อิเล็กทรอนิกส
 
 
นิยามของ RoHS
RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการ
ใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิดที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้น ดังนั้น ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้-ไฟฟ้าเครื่องนั้นๆ ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องไม่มีหรือมีสารต้องห้ามในปริมาณที่ไม่เกินจากข้อกำหนด
 
ในการประกาศใช้ข้อกำหนดRoHSในครั้งแรกได้กำหนดสารต้องห้ามที่ต้องมีการยกเลิกห้ามใช้หรือควบคุมการใช้ในปริมาณที่จำกัดไว้ทั้งสิ้น 6 รายการคือ
1. ตะกั่ว หรือ Pb ถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
2. ปรอท หรือ Hg ถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
3. แคดเมียม หรือ Cd ถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก
4. เฮกซะวาเลนต์โครเมียม หรือ Cr(VI) ถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
5. โพลีโบรมิเนตไบเฟนนิล หรือ PBB) ถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
6. โพลีโบรมิเนตไดเฟนนิลอีเธอร์ หรือ PBDE ถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก

ติดตาม อ่านบทความนี้ใน The Prototype Electronics ฉบับที่ 17

สั่งซื้อออนไลน์


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 14:49 น.
 
 
JOOMLA TEMPLATES Joomla Templates By JoomlaBear